كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد

كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد 

 

شوراي اقتصاد داراي كميسيون تخصصي متشكل از معاونان و يا مقامات هم‌طراز معرفي شده از سوي اعضا شوراي اقتصاد است. هدف از تشكيل اين كميسيون بررسي كارشناسي درخواست‌هاي واصله دستگاه‌ها و انعكاس تصميم‌گيري خود به شوراي اقتصاد است. نحوه تشكيل جلسات، اعضا كميسيون، وظايف و .. كميسيون مذكور آيين‌نامه با عنوان « آيين‌نامه برگزاري جلسات كميسيون شوراي اقتصاد» مصوب جلسه مورخ 1380/11/13 شوراي اقتصاد مشخص شده است
آيين‌نامه برگزاري جلسات كميسيون شوراي اقتصاد
جلسات كميسيون شوراي اقتصاد (كه من‌بعد در اين آيين‌نامه كميسيون ناميده مي‌شود) متشكل از معاونان و يا مقامات هم‌طراز معرفي‌شده از سوي اعضاء شوراي اقتصاد به‌منظور بررسي كارشناسي درخواست‌هاي واصله دستگاه‌ها و انعكاس تصميم‌گيري خود به شوراي اقتصاد (كه من‌بعد در اين آيين‌نامه شورا ناميده مي‌شود)، به دعوت دبيرخانه شوراي اقتصاد (كه من‌بعد در اين آيين‌نامه دبيرخانه ناميده مي‌شود)، با رعايت موارد زير در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشكيل مي‌گردد:


ماده 1: تركيب اعضاء كميسيون شوراي اقتصاد

هر يك از اعضاء شورا حداكثر دو نفر از معاونان يا مقامات هم‌طراز را به هيئت عضو اصلي و جانشين وي، كتباً به دبيرخانه معرفي تا در جلسات كميسيون شركت نمايند. هر دستگاه اجرايي فقط داراي يك حق رأي بوده كه به‌هيچ‌عنوان، قابل تفويض به نماينده دستگاه ديگر نخواهد بود. 
چنانچه امكان شركت هر يك از اعضاء در جلسه وجود نداشته باشد، دستگاه ذي‌ربط مي‌تواند با اعزام نماينده (بدون حق رأي) جهت حضور در جلسه و انعكاس نتايج به مسئولان دستگاه مربوط اقدام نمايد.
اعضاء داراي حق رأي كميسيون عبارت‌اند از:

1-معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
2-معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
3-معاون وزارت بازرگاني
4-معاون وزارت تعاون
5-معاون وزارت كار و امور اجتماعي
6-معاون وزارت جهاد كشاورزي
7-معاون وزارت صنايع و معادن
8-معاون وزارت نفت
9-معاون وزارت كشور (معاون وزير منتخب رييس‌جمهور)
10-معاون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
11-نماينده رياست جمهوري

تبصره 1 ـ معاون وزارت اطلاعات و رييس (يا معاون) سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت مي‌نمايند.
تبصره 2ـ نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي اقتصاد مي‌توانند در جلسات كميسيون شركت نمايند.


ماده 2: رياست كميسيون

رياست كميسيون بر عهده معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد كه در صورت غيبت و يا ترك جلسه، يكي از اعضاء داراي حق رأي كميسيون‌ به انتخاب ساير اعضاء، وظايف رياست جلسه را بر عهده خواهد گرفت.


ماده 3: وظايف رييس كميسيون

وظايف رئيس كميسيون، طرح موضوعات دستور كار، هدايت مسير و تقسيم‌بندي زمان مباحث، جمع‌بندي نهايي و انجام رأي‌گيري و نظارت بر انعكاس نتايج در صورت‌جلسات كميسيون مي‌باشد. 

ماده 4: دبير كميسيون

مديركل دبيرخانه به‌عنوان دبير كميسيون در جلسات حضور مي‌يابد.


ماده 5: وظايف دبيرخانه

دبيرخانه موظف است پس از آماده شدن گزارش‌هاي بررسي‌شده توسط دفاتر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مدارك مربوط به دستور جلسه بعدي كميسيون را تنظيم و به اعضاء كميسيون ارائه نمايد. مدارك و درخواست‌هاي واصله همزمان براي دفاتر و معاونت‌هاي ذي‌ربط در سازمان و اعضاي كميسيون ارسال خواهد شد. نظرات دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر ظرف مدت 10 روز مستقيماً به واحد ذي‌ربط ارائه مي‌شود.
همچنين دبير كميسيون موظف است از ساير مديريت‌ها، دفاتر، سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط با موضوعات دستور كار، جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.


ماده 6: محل و زمان برگزاري جلسات كميسيون

جلسات عادي كميسيون، به‌طور معمول هر هفته يك‌بار در محل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برگزار مي‌شود.
تبصره ـ در صورت ضرورت، بنا بر تصميم اعضاء داراي حق رأي كميسيون، علاوه بر جلسات هفتگي، جلسه و يا جلسات فوق‌العاده نيز مي‌تواند در طول هفته برگزار گردد.


ماده 7: (اصلاحيه 29/10/1381) : نحوه رسميت يافتن جلسات

جلسات كميسيون با حضور حداقل شش (6) اعضاء داراي حق رأي كميسيون رسميت خواهد يافت. 
تبصره ـ دبيرخانه، هر سه ماه يك‌بار وضعيت حضور و غياب اعضاء كميسيون را طي گزارشي به اطلاع شورا مي‌رساند در صورت 2 بار غيبت متوالي يا سه بار غيبت متناوب هر يك از اعضاء كميسيون، دبيرخانه موضوع را طي نامه‌اي به اطلاع مسئول دستگاه ذي‌ربط خواهد رساند.


ماده 8: نحوه طرح موضوعات در كميسيون

ابتدا دستگاه درخواست‌كننده شرح مختصري پيرامون موضوع مورد درخواست ارائه نموده و نماينده دفتر بررسي‌كننده پيشنهاد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نظرات خود را به اطلاع اعضاء كميسيون مي‌رساند، اعضاء كميسيون نظرات موافق و يا مخالف خود را در خصوص موضوع بيان داشته و نكات ابهام و سؤالات خود را مطرح مي‌نمايند كه دستگاه درخواست‌كننده و نماينده دفتر بررسي‌كننده درخواست، موظف به پاسخگويي به سؤالات مطروحه مي‌باشند.
پس از جمع‌بندي مباحث توسط رييس كميسيون و ارائه پيشنهاد‌ها، بدون حضور نمايندگان مدعو دستگاه ذي‌ربط، رأي‌گيري درزمينه موضوع و پيشنهاد‌ها به‌عمل‌آمده و در صورت‌جلسه مربوط منعكس مي‌گردد.
تبصره ـ تقسيم زمان براي بحث پيرامون هر موضوع، با توجه به مدت‌زمان اختصاص‌يافته در دستور جلسه، بر عهده رييس كميسيون مي‌باشد.


ماده 9
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در صورت تكميل و ارائه اطلاعات لازم از سوي دستگاه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست نسبت به تهيه گزارش به‌منظور طرح در كميسيون اقدام نمايد. 
درخواست طرح موضوع و يا حذف موضوع از دستور كار شوراي اقتصاد با امضاي وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ممكن خواهد بود.
تبصره: چنانچه در مصوبات شوراي اقتصاد، الزام دستگاه اجرايي به ارائه گزارش عملكرد در مقاطع زماني قيدشده باشد در صورت خودداري دستگاه اجرايي از ارائه گزارش، دبيرخانه شوراي اقتصاد، موضوع را با قيد تعيين مهلت يك‌بار پيگيري نموده و چنانچه دستگاه اجرايي در مهلت مذكور گزارش مربوط را ارائه كند. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است از قرار دادن موضوع در دستور كار كميسيون شوراي اقتصاد خودداري نمايد.


ماده 10 (اصلاحيه 1381/10/29): 
 تصويب پيشنهادها منوط به كسب رأي اكثريت نسبي اعضاء حق رأي حاضر در جلسه (نصف به‌علاوه يك) مي‌باشد و در هر صورت تعداد آرا لازم براي تصويب پيشنهادها حداقل پنج (5) رأي خواهد بود . 
تبصره ـ صورت‌جلسه، حاصل جمع‌بندي نظرات اكثريت اعضاء كميسيون است و لذا هرگونه پي‌نوشت هامش امضاء توسط اعضاء مجاز نمي‌باشد.


ماده 11: انعكاس نتايج به شورا
تصميمات در مورد هر يك از موضوعات مندرج در دستور كار كميسيون بلافاصله طي صورت‌جلسه‌اي تدوين و پس از امضاء اعضاء داراي حق رأي حاضر در جلسه كميسيون براي اتخاذ تصميم به اطلاع اعضاء محترم شورا خواهد رسيد. 
تبصره ـ نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي عضو كميسيون موظف‌اند كليه مدارك، مستندات و صورت‌جلسات كميسيون را به اطلاع مسئول دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسانيده تا بااطلاع كافي در جلسه شورا شركت نمايند. 

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL